ClixSense Logo
Sign In
Username
Password
Sign Up For Free!
Sign UpGamesClixAddonHelpdeskFAQAnnouncementsMy TicketsSubmit a TicketClixResearch
HomeForumPosts by oberder

Jump to
ClixSenseNews and UpdatesMembers LoungeYour StatsSuccess StoriesPayment ProofsFeature RequestsMember IntroductionGeneral TalkSupport CenterGeneral SupportPayment Processor SupportBug reportsInternationalSpanishPortugueseItalianFrenchGermanNederlandsGreekHindiUrduBengaliFilipinoIndonesianMalayArabicRomanianTurkishRussianBulgarianHungarianPolishEx-Yugoslavia
Posts by oberder
Subscribe to this Member's RSS Feed
Topics Only   Topics & Replies

Pinoy Members Tambayan & Attendance Thread! » Post #4295

Today, 06:36 in Filipino

Nay... Lunes na... pero at least, malapit na ang Simbang Gabi ( sana makumpleto ko ngayong taon )

Present! :mrgreen:

withdraw paypal in UAE » Post #2

Today, 06:31 in Filipino

nhaldz2k wrote: Hi

Sino po ang taga UAE po dito? pano po mag withdraw ng earnings dito? may paypal account po ako pero kailangan yata ng paypal business para ma i withdraw sa bank account.

Pinas ako, but may note lang ako sa question mo re Paypal accounts -- ang tinutukoy mong PayPal Business is for trading accounts, or those that want to invest / Trade or be Merchant account holders -- pag ordinary users, ang kailangan mo ay ang yung Personal ( please see the link below: )

:arrow: Reference source -- PayPal Account Types - PayPal

Pinoy Members Tambayan & Attendance Thread! » Post #4292

Yesterday, 04:33 in Filipino

Linggo, at present ;)

What music/song are you listening now? » Post #932

Yesterday, 04:31 in General Talk

I'd agree with poiuy, weekends are great for old Classics :thumbup:

Guns N' Roses - November Rain - YouTube

Quote of the day » Post #2172

Yesterday, 04:27 in General Talk

"Life is full of banana skins.
You slip... You carry on.
"


-- Daphne Guinness

CaSh out submit & payment received? » Post #13

Sat Nov 28, 2015 20:29 in General Talk

valerie wrote: Good Grief!

I know... *groan* Here we go again...

Pinoy Members Tambayan & Attendance Thread! » Post #4291

Sat Nov 28, 2015 04:06 in Filipino

Well, Sabado na ( *grabe ng timpla ng chili sauce -- best anghang! Foodtriping sa mga Tapsilogan kagabi* :mrgreen: )

Present! :thumbup:

just got my 5$ task bonus » Post #10

Fri Nov 27, 2015 18:51 in Filipino

mitchhy2002 wrote:
oberder wrote: :clap: Congrats rin, ma'am Mitchhy -- Blowout-blowout-blowout-blowout-blowout-blowout--! :mrgreen:

( Kahit isang large pack ng squid balls at kikyam, pwede na sa akin :lol: )


haha :D pag ako umuwi.. memeet ko kayong lahat haha :thumbup: yun lang.. after 5 yrs pa! ililibre kita talga ng fishballs at kikyam... naku! namiss ko tuloy yan!

Don't forget -- may mga family packs ng siopao na sale rin ( asado at bola-bola, 6-12 per pack, depende sa size ) sa mga supermarts kagaya ng PureGold at SM Hypermarts -- bet ko miss mo na rin ang siopao :mrgreen:

Quote of the day » Post #2157

Fri Nov 27, 2015 18:44 in General Talk

"Dogs are not our whole life, but they make our lives whole."


-- Roger Caras

My money disappeared from my account » Post #4

Fri Nov 27, 2015 18:31 in Payment Processor Support

BENDEMN96 wrote: Unfortunately, especially for reasons left for your account, and now you can recover lost funds??

Try to submit a HelpDesk Ticket and inquire with the Staff -- because based on the User Agreement*, that will be a case-to-case issue for the Staff to decide if your reasons will warrant

*As long a member is unable to log in within the 90-day period ( that's roughly 2-3 months ), his/her inactivity will be noted and any funds/earnings will be reset to zero

cash out not pay? » Post #2

Fri Nov 27, 2015 07:46 in Payment Processor Support

Try to inquire by submitting a HelpDesk Ticket in regards to see if your cash out is being processed:
:arrow: Reference source -- ClixSense Help Desk -- Submit a HelpDesk Ticket

Meanwhile, make sure that you are able to read the news update:
:idea: Reference source -- New Cash Out Procedures | ClixSense Forum

What music/song are you listening now? » Post #929

Fri Nov 27, 2015 05:43 in General Talk

Practice Posting Here » Post #649

Fri Nov 27, 2015 05:28 in General Talk

:shock: ˙˙˙buıʇsǝʇ ʇsnظ

B̯̩͕͍̫̱̪͉̃̿ͤ̓̃̾ͭ̎̊̓͌̅ͣͭͬͬͤ͢͠ͅT̛ͧͣ̇͒ͮ̽͒̂̊͌̂̾̇͆ͪͩͦ̊ͤ̕҉҉̟̮̞̞͎͇̺̲̰̥͍̠͇̜͜Wͮ̿͌̃̐͜҉̧̮͓̖̘̟̣͢͡.̠͎̪͍̞͉̼̱̣̙̼̤̰̐ͪ̌ͯͤͨ͋̆̈́͑́͛ͯ̿́͛̉ͮ̚͜͠.ͭͨ́̋̇ͮͬ̿͛͆́͆ͬ̈́ͪ҉̫̗̱̲ͅ.̸̲̫̹̭̤̭ͪͦͭ̋̅͋͌̾ͅ ͖̖̠͓͓̺̦̗̭̳̗̺̫͉̰̥ͮͫ̊̐̓̑͊ͭ̋ͧͩ̀̐ͯ͢D̢͔̩̞͔̹͇͉̣̦͚̟̰͉͙̣͈̼̤͈͂ͨͮ̓ͭ̽̒͒̊͛̈́ͦ̔ͯ͘o̡̖̭̳͇̗̪͗̔ͧͧ̾͞͞͝ͅn̙̱̼̥̳̞̳̮̱̼̯͇̮̼͖ͮͣ̎̃̆̿ͮ̇̓̌̆͜͢͜ͅ'̨̛͖͙̟̻̟̠͙̯͛̆̓̂̌̂̇̍͗ͬͥͮ̾ͮ̄́̚͘t̐̂̈ͬ̾͆̽̿ͭ͆̚҉̛̮͇͎̳͖̖̣̩̲͕̖̜̻̬̳̬͙͔́͘̕ ̉̐ͤ̌͑̆ͨ́͏҉̛̝͈̰̠̲̜͖̘̖̯̬̣̙̝͘f̵̴̪͕̼̙͙̪̣͙ͬ̈̅ͪ̃ͥ̈́ͣ̒͛̎̋ͥ͢ͅo̵̸̬͉͎͓̤̲̞̲̦̤̲ͣ̉̽ͥ̽̊̓̓̆̇̈́̍̿̄̇ͅŗ̴̛̥̜̪̠̮̲̜̦͚͛̽̒ͯ̊͋ͪͬͪ̂̅̓̅̂ͨͩ͢g̴̷̖͇̜͇͓̺̍ͩ͐ͪ̈́̆͒̔ͤͪ̈̒ͣ̚̚͞͞e̩̰̝͚̝̝̱̮̼ͦ͒̌̓̾͢͢tͩͬͪ͒̒ͣ̆̀̑ͧͫͮ̾̉͏҉̗̼̤ ̛͉̮̖̰̰͒ͯͯ̀̌̏̃̄͜͠t̰̱͙̰̻̘̲̱̱̦͍̺̮͓̟̘̰̀̽̐ͧ͋̓ͩ͆͊̊̌̎ͭ͘̕͠ǒ̴̡̠̥͓̜ͯ̂ͦͥͯ͋ͭ̄̚͘͟ ̷̢̳̩͎̤͈͎͎͈̜ͪͨ͆ͧ̓̾̾ͨ̌̄͐ͧ̚͢͡ͅḏ̴̵̛̠̬͕̯̲͉̤͓̒̀ͭͬ̍̍̆̆̌̉ͧ́́̌̄ͮ̀͟ơ̰͓̺͈͈̪̪̫̙͈̼̳ͥ̇ͫͮͤͣ͐̾͘ ̡̣͚̣̙̯̟̟̘͔͓̩̲̫ͥ͛ͩ̀̓̄ͪ́͘͢͝ͅa̵̧͕͇͚͕̺̭̦͇͈̪̖̗͇̫͓̙̲̓ͤ͛͛ͪ̑̀͜l̴͉̦̰̲̤͇̫̺̜̙̼̜͈̭̼̃̌̎ͮ͑͌ͮ͋̂̕l̏͂͆ͫ̑ͨͭ̇ͪͧ̃ͪ̋ͪ͏̛̭͖͉̕͝ͅͅ ̓ͪ̔ͮ́̄̃͂̆͏̨̻͙̮͉̦̞͎̥̥̝͓͟͢ý̡ͣ͊ͣ҉̸͎̫̦̳͖̝̫͔̼ͅo̴͓͎̤͔̬͚͙͙̺͇̘̩̱̠̰̟̯̺̺͒̎̔̈́̔͒̅ͨ̏̆ͦ̏͛̓͟͝u̵̡̐̌͒̎͊ͮ̓̒̈҉̴̠̱͍̲̗̗͖̞̘̪̩͡r̶̴ͪͬͩ͋͏̼̪̬̪͉̬̟̥͚̫̳̼͎̮̪̻̼̫͢ ̙̘̬̳̭ͫ̐̏̑͑ͦ̽͛̏͑̐͜c̶̴̪̯̜̤̻̱̟̯͔̠̦̮̰͓̜̆̑̒ͣ͐ͥ̋̍͑͊͐̉̅ͧ̊̌̈́̓̓́͜͠ͅl̞̺͈͎͓̳̗̱̝͓̺̹̹͕ͮ̃̑̽̿͆̃ͭͮͮ͌̅ͦͪ͆ͥͩ́͘į̦̻̫̭̠̹̞̙̹͓̳̦̮͐ͯ̈́́̈́ͭͧ̄ͮ͛ͭ̓̉͗ͪͮ̓̎ͣ̕c̵̵̡̗̝̟͔͕̻͓͗̅̔̃͌̚ķ̣͎͖̱̬̖̻̫̺͙͖͎̼̳̅͐͑̆̕͞s̑͛ͣͥ̆̀͏̟̣̹͙͙̺̘̹͖̜̣̪̪́͟ ̴̡̨͕̝̝̬̩̯̘̜̐ͪ͋̈ͬ͊͊͟͞f̮̰̮̙̤͗̈̇̽ͯͪ̃̽̑̑̈̑ͣ͛͟õ̶̢̱͎̰̬̼̟̫̟̳̜͌͑̅ͯͭ͑ͯr̶̡͍̝͍̩̈́ͮ͛̇̋̊ͣ̓̽̉́͐̄̉̂̃̀ ̨ͬͧ́̔ͩͨ҉̬̫̳͇̪̹̖͍̺͓́t̴̢͕̟̹̭̳̙̥̫̳̠̫̤̟̗̎ͬͯ̀ͧͬͥ͊ͪ͋͆̓͂̋̇ͯ̆͠o̿̏̍͛̏͌ͣ̔ͮ͆̽̐̇ͬͯ̑̃̅҉̛͟͏͙͖̻̯̪̹̩̫̬̖̫ͅd̷̢̮͖̳̉̍ͯ̌ͦ̍̓ͣͣͭ͂͞ȁ̴̡͓̪̪̰͈̳̠͇̺̖̠̳̠̞̺͓̞̗̄́ͥͫ̀̅͐̎͑̎̓ͫ̽̎y̴ͤ͒ͪ̉ͫ̈́ͥ͞͝҉̯̺̼͚̙̖̖̤̠̖͞!ͥͫ͋̅̔̾̽͒̐̓̽͠҉̦̻̞̮̫̝̯̞̖̳͚̤̯̪͘̕͜~̧͓̺̘͚͎͚ͪ̒̈ͫ͑ͨ̃͞ͅ :o

Pinoy Members Tambayan & Attendance Thread! » Post #4289

Fri Nov 27, 2015 03:31 in Filipino

Friday na! Present ( salamat naman, may ma'boteng' usapan mamaya~ :lol: )

just got my 5$ task bonus » Post #7

Thu Nov 26, 2015 08:31 in Filipino

:clap: Congrats rin, ma'am Mitchhy -- Blowout-blowout-blowout-blowout-blowout-blowout--! :mrgreen:

( Kahit isang large pack ng squid balls at kikyam, pwede na sa akin :lol: )

Pinoy Members Tambayan & Attendance Thread! » Post #4287

Thu Nov 26, 2015 08:26 in Filipino

Present!

:idea: Oy, head's up -- may changes sa pay outs; make sure to visit the Thread: New Cash Out Procedures | ClixSense Forum

Find any Great Holiday Deals? » Post #4

Thu Nov 26, 2015 08:17 in General Talk

I wish I could take part in the sales that happen in the US -- but seeing the International Shipping Tax...

...I feel so jealous right now... :(

New Payment Policy Fraud! » Post #20

Thu Nov 26, 2015 08:06 in General Talk

I wonder if anyone from a Tier1, who just recently signed up, in less than a month was able to cash out, then out of the blue, makes a call out that everything that is meant to protect the members to ensure verification and safe transfer of funds, is nothing more than an inconvenience that'll lead to a scam...

Please enlighten this Tier3 user ( hehehe ) ;)

pay today? » Post #12

Thu Nov 26, 2015 07:33 in Payment Processor Support

prospectboy wrote: I withdrew yesterday thinking I would be good for today, but nothing yet.

You can try to inquire with the CS Staff via submitting a HelpDesk Ticket, so that way they can keep tabs; when the issue gets resolved, you'll be notified on your CS Dashboard ( it'll appear as a small red icon on the left side of your username, next to the chain link tab )

PayPal problem » Post #5

Thu Nov 26, 2015 07:28 in Payment Processor Support

BouldRake wrote: There are several threads on the PayPal forum about this.

Some people have been having this issue for five days now, and PayPal are just ignoring them all. Contact support, they're not going to deal with it until hundreds of people are shouting at them, by the look of it.

I'll agree on BouldRake's advice -- it's best for the member to send an email to Paypal ( under their Contact Support section ) so you can get the issue resolved, rather than just leaving a post on their forums
Return to the forums index
All times displayed are EST - Server Time: Nov 30, 2015 17:23:36 EST